[HCM - Tháng 7] - Lớp Siam Reiki cấp độ 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 11-07-2024

Thời gian kết thúc: 12-07-2024

Giá: 10,115,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp Siam Reiki cấp độ 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 20-07-2024

Thời gian kết thúc: 21-07-2024

Giá: 15,215,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp Thiền phát triển kỹ năng ngoại cảm

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 13-07-2024

Thời gian kết thúc: 19-07-2024

Giá: 22,500,000₫


[HCM - Tháng 7] Con lắc cảm xạ

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 22-07-2024

Thời gian kết thúc: 23-07-2024

Giá: 10,115,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp học trị liệu bằng tinh thể

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 15-07-2024

Thời gian kết thúc: 18-07-2024

Giá: 10,115,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - DPA (Tháng 7)

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 29-07-2024

Thời gian kết thúc: 06-08-2024

Giá: 22,500,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024- Lớp Siam Reiki cấp độ 3 (Level Master) Tháng 7

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 29-07-2024

Thời gian kết thúc: 01-08-2024

Giá: 22,500,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp Siam Reiki cấp độ 1 (Tháng 7)

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 29-07-2024

Thời gian kết thúc: 30-07-2024

Giá: 10,115,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp học Nhận diện hào quang (Tháng 7)

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 31-07-2024

Thời gian kết thúc: 01-08-2024

Giá: 8,400,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp học nhận biết các nguồn năng lượng và siêu thoát tại Tháng 07

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 26-07-2024

Thời gian kết thúc: 28-07-2024

Giá: 22,500,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp Siam Reiki cấp độ 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 03-08-2024

Thời gian kết thúc: 06-08-2024

Giá: 15,215,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp Massage chân

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 04-08-2024

Thời gian kết thúc: 06-08-2024

Giá: 5,600,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp Học Mát xa kiểu Thái

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 29-07-2024

Thời gian kết thúc: 03-08-2024

Giá: 8,400,000₫


Fire Gathering Hà Nội 2024 - Lớp Học Mát xa cổ vai gáy

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 01-08-2024

Thời gian kết thúc: 03-08-2024

Giá: 4,200,000₫