Lớp học 30 bài thiền phát triển kỹ năng ngoại cảm - Học Online

Loại khóa học: ONLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 16-12-2023

Thời gian kết thúc: 22-12-2023

Giá: 22,500,000₫


Fire Gathering Thailand 2024 - Reiki 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 10-03-2024

Giá: 10,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - DPA

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 15-03-2024

Giá: 25,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Refresher DPA

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 15-03-2024

Giá: 12,500฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Psychometry

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 15-03-2024

Giá: 10,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Foot Reflex

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 10-03-2024

Giá: 8,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Singing Bowl - Sound Healing Level 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 11-03-2024

Thời gian kết thúc: 12-03-2024

Giá: 15,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Yoga

Loại khóa học: OFFLINE

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 18-03-2024

Giá: 0฿


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Siam Reiki cấp độ 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 10-03-2024

Giá: 7,000,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Thiền phát triển kỹ năng ngoại cảm

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 15-03-2024

Giá: 17,500,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Khả Năng Ngoại Cảm Khi Chạm Vào Vật Thể

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 15-03-2024

Giá: 7,000,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Mát xa chân

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 10-03-2024

Giá: 5,600,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Yoga buổi sáng

Loại khóa học: OFFLINE

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 18-03-2024

Giá: 0₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Khí Công buổi sáng

Loại khóa học: OFFLINE

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 18-03-2024

Giá: 0₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Học Mát xa kiểu Thái

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 11-03-2024

Thời gian kết thúc: 17-03-2024

Giá: 8,400,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Nghệ thuật Vẽ chữa lành cấp độ 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 10,500,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Nghệ thuật Vẽ chữa lành Level 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-02-2024

Giá: 10,500,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Trị liệu âm thanh Level 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 11-03-2024

Thời gian kết thúc: 12-03-2024

Giá: 10,500,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Trị liệu âm thanh Level 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 15-03-2024

Thời gian kết thúc: 17-03-2024

Giá: 14,000,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp Đọc thông tin qua thẻ bài

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 13-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 14,000,000₫


Fire Gathering Thailand 2024 - Level 1 - Be Healed by Art

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 15,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Level 2 - Self Healing by Art

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 15,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Thai Massage

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 11-03-2024

Thời gian kết thúc: 17-03-2024

Giá: 12,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Card Reading

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 13-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 20,000฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Refresher - Level 1 - Be Healed by Art

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 7,500฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Refresher Art - Level 2 - Self Healing by Art

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 7,500฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Chi Gong

Loại khóa học: OFFLINE

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 18-03-2024

Giá: 0฿


Fire Gathering Thailand 2024 - Singing Bowls - Sound Healing Level 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Suki

Thời gian bắt đầu: 15-03-2024

Thời gian kết thúc: 17-03-2024

Giá: 20,000฿


Thái Lan - Lớp Siam Reiki cấp độ 3 (Level Master) Tháng 03 - 2024

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 07-03-2024

Thời gian kết thúc: 08-03-2024

Giá: 17,500,000₫


Thái Lan - Lớp học nhận biết các nguồn năng lượng và siêu thoát tại Tháng 03 - 2024

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 04-03-2024

Thời gian kết thúc: 06-03-2024

Giá: 17,500,000₫


Reiki 3 (Master Level) in Thailand

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 07-03-2024

Thời gian kết thúc: 08-03-2024

Giá: 25,000฿


Transcending Entities in Thailand

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 04-03-2024

Thời gian kết thúc: 06-03-2024

Giá: 25,000฿


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp bồi dưỡng - Nghệ thuật Vẽ chữa lành cấp độ 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 5,250,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp bồi dưỡng - Nghệ thuật Vẽ chữa lành cấp độ 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Nguyen Thi Bich Hang

Thời gian bắt đầu: 12-03-2024

Thời gian kết thúc: 14-03-2024

Giá: 5,250,000₫


Fire Gathering Thái Lan 2024 - Lớp bồi dưỡng - Thiền phát triển kỹ năng ngoại cảm

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 09-03-2024

Thời gian kết thúc: 15-03-2024

Giá: 8,750,000₫