Ecopark - Lớp học trị liệu bằng tinh thể - Tháng 5

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 27-05-2024

Thời gian kết thúc: 28-05-2024

Giá: 10,115,000₫


[HCM - Tháng 6] Lớp Học Mát xa kiểu Thái

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Atchara

Thời gian bắt đầu: 09-06-2024

Thời gian kết thúc: 13-06-2024

Giá: 8,400,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp Siam Reiki cấp độ 1

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 11-07-2024

Thời gian kết thúc: 12-07-2024

Giá: 10,115,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp Siam Reiki cấp độ 2

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 20-07-2024

Thời gian kết thúc: 21-07-2024

Giá: 15,215,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp Thiền phát triển kỹ năng ngoại cảm

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 13-07-2024

Thời gian kết thúc: 19-07-2024

Giá: 22,500,000₫


[HCM - Tháng 7] Con lắc cảm xạ

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 22-07-2024

Thời gian kết thúc: 23-07-2024

Giá: 10,115,000₫


[HCM - Tháng 7] - Lớp học trị liệu bằng tinh thể

Loại khóa học: OFFLINE

Giáo viên: Steven Burgess

Thời gian bắt đầu: 15-07-2024

Thời gian kết thúc: 18-07-2024

Giá: 10,115,000₫


[HCM - Tháng 6] Lớp Học Mát xa cổ vai gáy

Loại khóa học: OFFLINE

Thời gian bắt đầu: 11-06-2024

Thời gian kết thúc: 13-06-2024

Giá: 4,200,000₫