Tinh thể thô thạch anh hồng

* Tinh thể được sạc năng lượng từ Nghi lễ Thắp lửa tại nam Cát Tiên
* Tinh thể độ lớn từ 4 - 5cm

60,000 VND (49,000 VND)